up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מדיניות תשלום עבור חלב בקר עודף לשנת 2008 – 2

כ"א אלול, תשס"ז  –  4 ספטמבר, 2007  –  1-559-07

לכבוד יצרן חלב בקר

שלום רב,

הנדון: מדיניות תשלום עבור חלב בקר עודף לשנת 2008
         (החלטת מועצת המנהלים מה-3.9.2007)
 
1. ההתפלגות החודשית של המכסה מפורטת בנספח.

2. הגדרת עונות:
2.1. חורף: ינואר – מאי, נובמבר ודצמבר 2008 – 7 חודשים.
2.2. קיץ:   יוני – אוקטובר 2008 – 5 חודשים.

3. המקדמה  עבור חלב עודף שייוצר בחודשי החורף (כאמור בסעיף 2) תהיה 90% ממחיר המטרה.

4. המקדמה לחלב עודף שייוצר בחודשי הקיץ (כאמור בסעיף 2) תהיה 90% ממחיר המטרה .

5. חשבון חלב עודף הוא חשבון שנתי מתגלגל מחודש לחודש – הכמות שתיוצר בכל חודש מתווספת לכמות שתיווצר בחודש שלפניו וכך הלאה עד לתום שנת המכסות.   

6. בתום שנת המכסות יערך גמר חשבון ענפי- כלל מחלבתי של החלב העודף.
6.1. במידה והפדיון הממוצע בפועל של החלב העודף בשווקים השונים יהיה גבוה מהמקדמה הממוצעת הרי שיצרני החלב העודף יקבלו תוספת תשלום בהתאם.
6.2. במידה  והפדיון הממוצע פועל יהיה נמוך מהמקדמה הממוצעת הרי שהחוסר בקופת חחלב עודף ימומן מועצת החלב

7. המלאים של אבקת החלב והחמאה בסוף השנה יחשבו כמלאים אופרטיבים שעוברים לשנה שלאחריה.

8. ביצוע החלטות:   מובהר בזאת כי ההוראות דלעיל מהוות מדיניות לענף החלב כולו. האחריות לביצוע מוטלת על המחלבות והיצרנים ע"פ ההסכמים שביניהם.

בברכת שנה טובה,
שייקה דרורי – מנכ"ל

העתק: מחלבות קולטות, משרד החקלאות, התאחדות מגדלי בקר לחלב בישראל

1-559-07