up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מדיניות תשלום לחלב כבשים לשנת 2008

לכבוד
יצרן חלב כבשים
שלום רב,

הנדון: תשלום לחלב כבשים לשנת 2008
אושר במועצת המנהלים מה-3.9.2007

1. מדיניות איזון בין עונות:
1.1 בחודשים ינואר-ספטמבר יופחת מחיר המטרה ב- 10 אג' לליטר.
1.2 בחודשים אוקטובר-דצמבר יתווספו למחיר המטרה 35 אג' לליטר.
1.3 מחירי העברת חלב בין מחלבות יהיו בהתאם למחירים הנ"ל.
1.4 עקומת המכסות תהייה אחידה לאורך כל חודשי השנה (נספח) .

2. מדיניות חלב עודף:
2.1 חלב עודף יפדה כמקדמה 60% ממחיר מטרה.
2.2 המדיניות האמורה בסעיף 2.1 היא שנתית אלא אם כן במהלך השנה ייווצרו תנאים המחייבים את עדכון המדיניות.
2.3 חשבון חלב עודף הוא שנתי ומתגלגל .
2.4 מדיניות התשלום לחלב עודף היא ענפית ועל כל המחלבות הקולטות ליישמה.
2.5 בסוף השנה יערך חשבון ענפי של פדיון החלב העודף בשווקים השונים [שוק מקומי (אם הצריכה תהיה גדולה מהמתוכנן) וייצוא] ובמידה וקופת חלב העודף המצרפית תהיה בעודף יקבלו המגדלים שיצרו חלב עודף תוספת תשלום לחלב העודף, במידה וקופת החלב העודף המצרפית תהיה בחוסר יגבו מן המגדלים שיצרו חלב עודף גריעה נוספת בגין יצור חלב עודף, לאיזון הקופה.
2.6 קופת חלב עודף הענפית תנוהל במועצת החלב בדומה לאופן בו מנוהלת קופת החלב העודף של חלב בקר.

3. ביצוע החלטות:
מובהר בזאת כי ההוראות דלעיל מהוות מדיניות לענף חלב הכבשים כולו. האחריות לביצוע מוטלת על המחלבות הקולטות והיצרנים. ההסכמים בין היצרנים למחלבות יכללו מסמך זה כלשונו.

בברכת שנה טובה
שייקה דרורי
מנכ"ל

העתק: מחלבות קולטות, משרד החקלאות, אגודת הנוקדים