up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מדיניות תשלום לחלב בקר מתוכנן ועודף בשנת 2021

ליצרני החלב שלום רב,

לאחר ששר החקלאות קבע את היקף הייצור השנתי ,"המכסה הארצית", ל- 2021 (ללא שינוי ביחס להיקף הייצור שנקבע ל-2020)

התכנסה ועדת התכנון של מועצת החלב וקיבלה את ההחלטות הבאות:

  1. הרחבת הרצועה לחלב עודף א' מ-4% ל-5%, תכלית העדכון להבטיח ייצור חלב של 1,550 מיליון ליטרים. בהתאם לגידול השוק (גידול של 30 מיליון ליטרים בהשוואה ל-2020) בעיקר לצורך קבלת כמות גדולה יותר של שומן.
  2. הנהגת תמריצים לייצור חלב עם תכולות שומן גבוהות, מצורפת ההחלטה.

למדיניות תשלום לחלב בקר מתוכנן ועודף בשנת 2021 לקריאה לחץ כאן

לתמריצים על  הגדלת תכולת השומן שומן בשנת 2021 – לקריאה לחץ כאן