up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מדיניות התשלום ליצרני חלב עזים בשנת 2008

          28 בדצמבר 2007
          07-2513-11

לכבוד
יצרני חלב עזים
שלום רב,

הנדון: מדיניות התשלום ליצרני חלב עזים בשנת 2008

מועצת המנהלים החליטה בישיבתה מתאריך 27.12.07 לאמץ את המלצת שולחן מגדלי עיזים

מתאריך  21.11.07 באשר למדיניות התשלום לחלב עיזים גלמי בשנת 2008.

1. מחיר מטרה לחלב עזים גולמי בשער המשק:

1.1. מחיר המטרה לחלב עזים (כולל דמי שירות למועצת החלב)  יחושב כדלקמן:
1.2. מחיר מטרה לחלב בקר בשער הרפת.
1.3. כפול מקדם של 171%
1.4. בתוספת דמי שירות מועצה לחלב צאן.
1.5. המחיר יעוגל לרמה של אגורות.

2. מדיניות איזון בין עונות:

2.1.  בחודשים ינואר-ספטמבר מחיר חלב עזים (המיוצר במסגרת המכסה) יהיה מחיר המטרה בהתאם לאמור בסעיף 1.
2.2. בחודשים אוקטובר-דצמבר יתווספו למחיר המטרה 45 אג' לליטר.
2.3. מחירי העברת חלב בין מחלבות יהיו בהתאם למחירים הנ"ל.

3. מחיר חלב עזים המיוצר מעבר למכסה:

3.1.  המקדמה עבור חלב עודף שייוצר בחודשים ינואר-ספטמבר תהיה 90% ממחיר המטרה בשער המשק בתוספת דמי שירות מועצת החלב.
3.2. בחודשים אוקטובר- דצמבר לא יהיה תשלום מופחת בגין חלב המיוצר מעבר למכסה.
3.3. חשבון חלב עודף הוא חשבון מצטבר מתגלגל מחודש לחודש – הכמות שתיוצר בכל חודש מתווספת לכמות שתיווצר בחודש שלפניו וכך הלאה עד לתום הרבעון השלישי      (30.09.2008), כלומר חלב עודף שייוצר בחודשים ינואר-ספטמבר  לא יקוזז בגין אי ביצוע בחודשים אוקטובר-דצמבר. התפלגות המכסות החודשית והמצטברת מפורטת בנספח המצורף.
3.4. בתום שנת המכסות יערך גמר חשבון ענפי- כלל מחלבתי של החלב העודף.
3.4.1. במידה והפדיון הממוצע בפועל של החלב העודף בשווקים השונים (שוק מקומי וייצוא)  יהיה גבוה מהמקדמה הממוצעת הרי שיצרני החלב העודף יקבלו תוספת תשלום בהתאם.
3.4.2. במידה  והפדיון הממוצע פועל יהיה נמוך מהמקדמה הממוצעת הרי שהחוסר בקופת חחלב עודף ימומן ע"י גביה מיוחדת מיצרני החלב העודף.

4. ביצוע החלטות: מובהר בזאת כי ההוראות דלעיל מהוות מדיניות לענף חלב העזים כולו.

האחריות לביצוע מוטלת על המחלבות הקולטות והיצרנים ע"פ ההסכמים שביניהם.

 בכבוד רב,  

 שייקה דרורי – מנכ"ל

העתקים:
איציק בן-דוד- סמנכ"ל בכיר לייצור וכלכלה, משרד החקלאות
אורי צוק-בר- מנהל תחום בע"ח, משרד החקלאות
יוסף קארסו- מנהל המחלקה לצאן, משרד החקלאות
אגודת עזיזה
מחלבות
מחלקת תכנון – כאן
כלכלן – כאן

נספח – התפלגות חודשית אחידה של המכסה

(ההבדל נובע ממספר הימים בחודש- בשנה רגילה)