up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מדיניות התשלום לחלב עודף לשנת 2021 – החלטת ועדת תכנון בישיבתה ב – 22.9.2020

  1. להמליץ לשר החקלאות לקבוע כי המכסה הארצית והמכסות הפרטניות בשנת 2021 יהיו ללא שינוי ביחס לשנת 2020 (בתחילת חודש ספטמבר חתם השר על צו המכסות לשנת 2020 בהתאם להמלצת מועצת החלב וועדת המכסות, הורדה של 2% מהמכסה ביחס לשנת 2019 לנוסח הצו לחץ כאן).
  2. לקבוע מדיניות תשלום לחלב עודף שתבטיח בשנת 2021 היקף ייצור של 1,550 מיליון ליטר, גידול של כ-25 מיליון ליטר ביחס ל-2020.
  3. מדיניות התשלום לחלב עודף לשנת 2021 שממליצה ועדת תכנון היא (התשלום לחלב עודף באחוזים ממחיר המטרה):
  חריגה עד חריגה מעל
חודשים עונה 4% 4%
5-10 קיץ 90% 80%
1-4, 11-12 חורף 75% 40%

נקבע כי לאחר שהשר יקבע את היקף המכסה לשנת 2021 תתכנס הועדה ובמידת הצורך  תעדכן את המלצותיה.

שאר רכיבי המדיניות לחלב מתוכנן ועודף לרבות מדיניות העברת חלב בין העונות ללא שינוי.

4. ועדת התכנון של המועצה ממליצה לפתוח במסגרת הוראת שעה מכסות י פטורות מכס לייבוא חמאה בהיקף של 3,000 טון חמאה שולחנית ו-3,000 טון חמאה תעשייתית רישיונות היבוא לחמאה תעשייתית יחולקו בהתאם להמלצות המועצה. מדיניות היבוא במסגרת מכסות היא במקום הפתיחה הגורפת בשנת 2020 והיא על מנת לתת פתרון לחוסר בשומן מבלי לערער את התכנון בענף. ההחלטה על מכסות היבוא היא של רשות המיסים במשרד האוצר ונסמכת על המלצות משרד החקלאות. אמות המידה להקצאת רישיונות היבוא בהתאם למכסה וההקצאה בפועל נעשים ע"י ועדת המכסות של משרד הכלכלה.

המלצות ועדת תכנון יובאו לאישור בישיבת מועצת המנהלים הקרובה ולאחר מכן יצאו ההודעות הרשמיות על המדיניות

ועדת התכנון זו ועדה של מועצת החלב העוסקת בתכנון הייצור של חלב בקר, בוועדה חברים נציגי המגדלים, המחלבות, משרד החקלאות והמועצה.