up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מדיניות התשלום לחלב מתוכנן בשנת 2008

י' אב, תשס"ז
25 יולי, 2007
1-482-07

לכבוד
יצרני חלב בקר

מדיניות התשלום לחלב מתוכנן בשנת 2008

(החלטת מועצת המנהלים מתאריך 30.7.2007)

1. ההתפלגות השנתית של המכסה תהייה בהתאם לטבלה המצורפת.

2. מדיניות התשלום עבור חלב מתוכנן במסגרת המכסה :
    2.1 הגדרת עונות: חורף: ינואר-מאי, נובמבר, דצמבר – 7 חודשים.
                               קיץ: יוני – אוקטובר 2006 – 5 חודשים.
    2.2 יצרן חלב שהיה באי ביצוע בעונת החורף (דהיינו, הייצור בעונת החורף קטן מהמכסה לעונת החורף) וביצע את הייצור החסר בעונת הקיץ, יקבל מן המחלבה תוספת   מיוחדת של 60 אג'/ליטר על הכמות שהועברה מהחורף לקיץ, עד לתקרה של 30% ממכסת החורף.
    2.3 יצרן חלב שחרג בעונת החורף (דהיינו, הייצור בעונת החורף גדול מן המכסה בעונת החורף) והיה באי ביצוע בקיץ (דהיינו, הייצור בעונת הקיץ קטן מן המכסה בעונת הקיץ) יקבל מן המחלבה בתמורה לחלב, שיוצר בעונת החורף במקום בעונת הקיץ, את מחיר המטרה פחות 60 אג'/ליטר.
    2.4 התחשבנות: כל ההתחשבנות בגין סעיפים 2.2 ו 2.3 תתקיים בתוך שלושה חודשים מסיום שנת המכסות. הפרש הסכומים שיתקבל בגין הסעיפים 2.2 ו-2.3 ימומן במסגרת תקציב המועצה.

בכבוד רב,
שייקה דרורי
מנכ"ל

 

העתק : משרד החקלאות
התאחדות מגדלי בקר לחלב
מחלבות

 

 

התפלגות חודשית של המכסות בשנת 2008:

התפלגות ארצית

התפלגות העמקים:

כנרות, הירדן ובית-שאן

התפלגות חודשית באחוזים

התפלגות מצטברת באחוזים

התפלגות חודשית באחוזים

התפלגות מצטברת באחוזים

ינואר

8.46

8.46

9.75

9.75

פברואר

7.73

16.19

9.23

18.98

מרץ

8.87

25.06

10.38

29.36

אפריל

8.68

33.74

9.63

38.99

מאי

9.07

42.81

9.27

48.26

יוני

8.48

51.29

8.34

56.60

יולי

8.37

59.66

7.82

64.42

אוגוסט

8.03

67.69

6.35

70.77

ספטמבר

7.66

75.35

5.38

76.15

אוקטובר

8.05

83.40

6.47

82.62

נובמבר

8.00

91.40

7.86

90.48

דצמבר

8.60

100.00

9.52

100.00