up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מדיניות התשלום לחלב בקר המיוצר מעבר למכסה בשנת 2020 – נוסח מורחב הכולל את התפלגות החודשית של המכסות ואת מדיניות התשלום עפ"י רכיבי חלב