up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מדיניות התשלום לחלב בקר עפ"י רכיבים לשנת 2008

י' אב, תשס"ז
25 יולי, 2007
20-481-07

לכבוד
יצרני חלב בקר

מדיניות התשלום לחלב בקר עפ"י רכיבים לשנת 2008
(החלטת מועצת המנהלים מיום 30.7.2007)

 

1. ערכי הרכיבים (חלבון ושומן) בחישוב מחיר מטרה
הערכים הנורמטיביים לחלבון ושומן הם כדלקמן:
חלבון – 3.228% (32.28 גר'/ליטר).
שומן – 3.671% (36.71 גר'/ליטר).
( ערכים אלה מבטאים את תכולת הרכיבים הממוצעת בשנת 2005).

2. ערכי הרכיבים בחישוב מחיר המטרה יהיו כדלקמן:
חלבון – 19.4786 (כפול מחיר מטרה בשער המשק ללא דמי שירות).
שומן – 7.3885 (כפול מחיר מטרה בשער המשק ללא דמי שירות ).
נוזלים (נפח) – 0.10 (כפול מחיר מטרה בשער המשק ללא דמי שירות).
(ערכים אלו מבטאים יחס מחירים בין חלבון לשומן של 27.5:72.5 בהתאמה ותשלום בגין נוזלים בשיעור של 10% ממחיר המטרה).

3. תשלום מופחת על שומן מעל ערך סף
    3.1 מחיר ק"ג שומן עד לערך סף של 3.90% יעמוד על מקדם של 7.3885 כפול מחיר מטרה בשער המשק.
    3.2 מחיר ק"ג שומן מעבר לערך הסף של 3.90% יעמוד על מקדם של 4.26 (במקום 3.45 בשנת 2007) כפול מחיר מטרה בשער המשק.
    3.3. הסכום שיצטבר במחלבות בגין ההפרש בין האמור בסעיף 3.1 לאמור בסעיף 3.2 יועבר לקרן הרכיבים ולקופת חלב עודף שבמועצת החלב וישמש למימון פינוי רכיבי חלב שייוצרו.
    3.4 החשבון יתבצע מדי חודש כחשבון מתגלגל על הכמויות המצטברות של חלב ושומן, כלומר התשלום המופחת יהיה על שומן מעבר ל-3.9% ברמה השנתית.

בכבוד רב,
שייקה דרורי
מנכ"ל

העתק: משרד החקלאות
התאחדות מגדלי בקר לחלב
מחלבות