up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מדיניות התשלום לחלב בקר גלמי בשנת 2007

י' טבת, תשס"ז

31 דצמבר, 2006

11-701-06

לכבוד: יצרן חלב בקר

שלום רב,

הנדון: מדיניות התשלום לחלב בקר גלמי בשנת 2007

לקראת תחילת שנת 2007 ריכזנו כאן, לנוחיותכם, את תמצית החלטות מועצת המנהלים של מועצת החלב ביחס למדיניות התשלום לחלב גלמי לשנת 2007. הנוסח הקובע של ההחלטות הוא הנוסח המקורי המופיע בהחלטות מועצת המנהלים.

א. תשלום עפ"י רכיבים (חלבון ושומן):

ערכי הרכיבים (חלבון ושומן) בחישוב מחיר מטרה

הערכים הנורמטיביים לחלבון ושומן ישונו ויהיו כדלקמן:

חלבון

3.228% (32.28

גר'/ליטר).

שומן

3.671% (36.71

גר'/ליטר).

(ערכים אלה מבטאים את תכולת הרכיבים הממוצעת בשנת 2005).

ערכי הרכיבים בחישוב מחיר המטרה יהיו כדלקמן:

חלבון – 19.4786 (כפול מחיר מטרה בשער המשק ללא דמי שירות).

שומן – 7.3885 (כפול מחיר מטרה בשער המשק ללא דמי שירות).

נוזלים (נפח) – 0.10 (כפול מחיר מטרה בשער המשק ללא דמי שירות).

(ערכים אלו מבטאים יחס מחירים בין חלבון לשומן של 27.5:72.5 בהתאמה ותשלום בגין נוזלים בשיעור של 10% ממחיר המטרה).

תשלום מופחת על שומן מעל ערך סף

מחיר ק"ג שומן עד לערך סף של 3.90% יעמוד על מקדם של 7.3885 כפול מחיר מטרה בשער המשק.

מחיר ק"ג שומן מעבר לערך הסף של 3.90% יעמוד על מקדם של 3.45 כפול מחיר מטרה בשער המשק.

החשבון יתבצע מדי חודש כחשבון מתגלגל על הכמויות המצטברות של חלב ושומן, כלומר התשלום המופחת יהיה על שומן מעבר ל-3.9% ברמה השנתית.

ב. מדיניות תשלום עבור חלב בקר (מתוכנן ועודף):

1. ההתפלגות השנתית של המכסה תהייה בהתאם לטבלה המצורפת.

2. מדיניות התשלום עבור חלב מתוכנן במסגרת המכסה :

2.1 הגדרת עונות: חורף: ינואר-מאי, נובמבר, דצמבר – 7 חודשים.

קיץ: יוני – אוקטובר 2006 – 5 חודשים.

2.2 יצרן חלב שהיה באי ביצוע בעונת החורף (דהיינו, הייצור בעונת החורף קטן מהמכסה לעונת החורף) וביצע את הייצור החסר בעונת הקיץ, יקבל מן המחלבה תוספת מיוחדת של 55 אג'/ליטר על הכמות שהועברה מהחורף לקיץ, עד לתקרה של 30% ממכסת החורף.

2.3 יצרן חלב שחרג בעונת החורף (דהיינו, הייצור בעונת החורף גדול מן המכסה בעונת החורף) והיה באי ביצוע בקיץ (דהיינו, הייצור בעונת הקיץ קטן מן המכסה בעונת הקיץ) יקבל מן המחלבה בתמורה לחלב, שיוצר בעונת החורף במקום בעונת הקיץ, את מחיר המטרה פחות 55 אג'/ליטר.

3. מדיניות התשלום של המחלבות עבור חלב עודף (חלב המיוצר מעבר למכסה):

3.1 הפדיון לחלב עודף בחודשי הקיץ (יוני-אוקטובר) 85% ממחיר המטרה.

הפדיון לחלב עודף בשאר חודשי השנה יהיה 70% ממחיר המטרה.

חשבון חלב עודף הוא חשבון שנתי מתגלגל מחודש לחודש.

הפדיון האמור בסעיפים 3.1 ו-3.2 ישולם במועד ההתחשבנות החודשית על החלב העודף.

הפדיון האמור בסעיפים 3.1 ו-3.2 הוא סופי ואינו תלוי בתמורות בפועל שיפדה החלב העודף בשווקים השונים, כלומר יצרן החלב אינו נחשף לסיכון בגין ייצור חלב עודף.

בתום שנת המכסות יערך חשבון חלב עודף ענפי, במידה וקופת חלב עודף תמצא בעודף יקבלו יצרני החלב העודף השלמת מחיר, חוסר בקופת חלב עודף ימומן מתקציבי מועצת החלב.

התפלגות חודשית של המכסות בשנת 2007:

התפלגות ארצית

התפלגות העמקים:

כנרות, הירדן ובית-שאן

התפלגות חודשית באחוזים

התפלגות מצטברת באחוזים

התפלגות חודשית באחוזים

התפלגות מצטברת באחוזים

ינואר

8.50

8.50

10.07

10.07

פברואר

7.86

16.36

9.60

19.67

מרץ

9.04

25.40

10.77

30.44

אפריל

8.84

32.24

9.87

40.31

מאי

9.17

43.41

9.32

49.63

יוני

8.47

51.88

8.31

57.94

יולי

8.36

60.24

7.68

65.62

אוגוסט

7.86

68.10

5.93

71.55

ספטמבר

7.46

75.56

4.81

76.36

אוקטובר

7.90

83.46

6.07

82.43

נובמבר

7.94

91.40

7.82

90.25

דצמבר

8.60

100.00

9.75

100.00

ג. סיווג החלב לפי ספירת חיידקים כללית (במ"ל חלב)

דרגה

סיווג

גובה התשלום ממחיר מטרה

מעולה

עד 10 אלף

פרס (גמיש)

א'

בין 10 אלף ל-75 אלף

100%

ב'

מעל 75 אלף

97%

         

ד. סיווג החלב לפי ספירת תאים סומטים (במ"ל חלב)

דרגה

סיווג

גובה התשלום ממחיר המטרה

מעולה

עד 220,000

100.40%

א'

בין 220 אלף ל-280 אלף

100.00%

ב'

בין 280 אלף ל-325 אלף

98.00%

ג'

בין 325 אלף עד 375 אלף

93.00%

ד'

מעל 375 אלף

92.00%

בכבוד רב,

שייקה דרורי

מנכ"ל