up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מדוע פרות "מאבדות חלב" בין החליבות והאם רובוט החליבה הוא גורם סיכון לתופעה זו ?

מדוע פרות "מאבדות חלב" בין החליבות והאם רובוט החליבה הוא גורם סיכון לתופעה זו ?

מתוך מאמר שהתפרסם ב-  J.Dairy Sci. 86: 3488-3497

Milk leakage – An increase risk in automatic milking systems.

"איבוד חלב" או "הגרת חלב" בין החליבות מאובחנת כתופעה המאפיינת פטמה אחת או יותר ומהווה גורם סיכון לנגיעות חדשה תוך עטינית. עבודות מקדימות ציינו בין גורמי הסיכון לתופעה זו גם את החליבה הרובוטית. עבודה זו בדקה במשך שנתיים את התופעה של "הגרת חלב" בשלוש רפתות כאשר אחת מהן היא רפת רובוטית ושתי האחרות חולבות בעזרת מכון חליבה סטנדרטי.

התוצאות

1. הסיכון לקבל " הגרת חלב" בין החליבות ברפת רובוטית הוא גבוה מאשר ברפת הרגילה.

2. לא נמצא קשר בין "הגרת חלב" לכמות החלב המיוצרת ברפת,ימים מהמלטה או יחום.

3. מבכירות הינן "רגישות" יותר לאובדן חלב בחליבה הרובוטית מאשר בחליבה הרגילה (ממתינות זמן רב יותר להחלב עקב מעמד חברתי נמוך??).

4. התופעה מתרחשת יותר ברבעים האחוריים ובמיוחד בזמן רביצת הפרה.

5. ב-20% מהפרות שנחלבו ברובוט הזמן שעבר מהחליבה האחרונה היה פחות מ 4 שעות. בחצי מהם החליבה לא היתה שלמה (חלק מהרבעים לא נחלבו כראוי).

6. קצב זרימת חלב גבוה ברבעים השונים (עקב מבנה אנטומי של הפטמות) גרם ל"הגרת חלב".

7. יש צורך בהמשך המחקר לגורמים נוספים והוכחת הקשר בין התופעה למחלות עטין.

ד"ר שמוליק פרידמן