up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מאזן אנרגטי שלילי והשפעתו על בריאות העטין

מאזן אנרגטי שלילי והשפעתו על בריאות העטין

מתוך udder topics vol. 23 no. 6

קטוזיס תת קליני בפרות החלב הוא תוצאה של מאזן אנרגטי שלילי מתמשך ומאופיין בעקר בנוכחות גבוהה של גופי קטון, בהעדר סימנים קלינים אחרים. במצב של מאזן אנרגטי שלילי גופי הקטון ימצאו בדם, בשתן ובחלב.

בעבודות שנעשו לאחרונה נבדק הקשר בין הקטוזיס התת קליני ובריאות העטין ולהלן התוצאות:

בבדיקות נלקחו דמים לנוכחות גופי קטון החל מהשבוע הראשון ועד 9 שבועות מהמלטה נמצא כי 15.1% מהפרות שאובחנו כסובלות מקטוזיס תת קליני בתקופה הנבדקת סבלו גם מדלקת עטין קלינית. לעומת 10.1% של פרות שעברו ארוע של דלקת עטין ללא רקע של קטוזיס תת קליני. הבדל זה נמצא מובהק סטאטיסטית.

תוצאה זו משמעותית עוד יותר כאשר התיחסו אך ורק לשבוע הראשון שלאחר ההמלטה ואז 18% מהפרות שסבלו מקטוזיס תת קליני סבלו גם מדלקת עטין קלינית. נבדק גם הקשר בין קטוזיס לרמת הסת"ס ונמצא כי 21.6% מהפרות עם קטוזיס בשבועים הראשונים היו ברמת סתס גבוהה לעומת 13.6% פרות ללא רקע של קטוזיס. בבדיקת כל הגורמים נמצא כי קטוזיס מתמשך בפרה הינו גורם סיכון פי 1.7 לרמה גבוהה של תאים סומטים לעומת פרה ללא קטוזיס בשבועיים הראשונים להמלטה.

ד"ר שמוליק פרידמן