up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

ביצוע בדיקות חלב במעבדת מאל"ה במסגרת ניסויים /תצפיות/ מחקרים

 

ציבור החוקרים, הרופאים המטפלים והמגדלים מתבקשים לתאם עם מנהלת מעבדת מאל"ה ד"ר רמה פלק כל ביצוע של מחקר /תצפית/ ניסוי הקשורים עם משלוח של דוגמאות חלב לבדיקה מיקרוביאלית.

כאשר חברה מסחרית / גוף מחקרי /רופא מטפל מבקשים לשלוח דוגמאות חלב לבצוע בדיקות שונות בחלב שאינן במסגרת השיגרתית אנו מחויבים לדעת עליהן ולחייב את המזמין בהתאם.

דוגמאות חלב אלו לאחר אישור מנהלת המעבדה יגיעו למעבדה בטופס הנילווה תחת כותרת הבדיקה" ניסוי" "תצפית" "מחקר" כפי שיקבע בין הצדדים.

תודה על תשומת הלב ושיתוף הפעולה

ד"ר פרידמן שמוליק DVM PhD

מנהל תחום וטרינריה ואיכות חלב

במועצת החלב