up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

כלים וציוד – כללי

  1. כל המכלים, הציוד והכלים הרב פעמיים המשמשים בטיפול, באחסון ובהובלה של חלב יהיו עשויים מחומרים חלקים, לא סופגים, בלתי מתכלים ולא רעילים וייבנו כך שניתן יהיה לנקותם בקלות.
  2. כל המכלים, הכלים והציוד יתוחזקו היטב (ראה פרוטוקול תחזוקה וטיפולים –נספח מס. 3 ו-4 ).
  3. חומר ארוג רב שימושי לא ישמש לסינון חלב.
  4. כל הפריטים החד פעמיים ייוצרו, יארזו, יובלו ויטופלו באופן סניטרי ויעלו בקנה אחד עם הדרישות המפורטות בסעיף של פרק זה. בפריטים שנועדו לשימוש חד פעמי לא ייעשה שימוש חוזר.
  5. מכלי אחסון/קירור במשק החלב, צינורות סניטציה מולחמים ומיכלי הובלה יעלו בקנה אחד עם הדרישות המפורטות בסעיפים 10 ו-11 בפרק זה.