up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

ניקיון הכלים והציוד

  1. חובת קיומה של מערכת שטיפה מסועפת ונפרדת לכל חלקי צנרת מכון החליבה ומיכל החלב המנוקה באופן מכני ידני או אוטומטי לפי פרוטוקול עבודה המותאם למשק.
  2. המשטחים הבאים במגע עם החלב (של המכלים, הציוד והכלים הרב פעמיים שנעשה בהם שימוש בטיפול, אחסון או הובלת החלב) ינוקו לאחר כל חליבה או פעם אחת מדי 24 שעות להמשך פעילותם.
  3. לא תהיה הוצאה חלקית של חלב ממכלי אחסון/החזקה של חלב על ידי מוביל/דוגם החלב, מלבד נטילות חלקיות שמותרות כאשר מיכל האחסון/החזקה של החלב מצויד במתקן רישום שפועל שבעה ימים בשבוע , בתנאי שמיכל האחסון/החזקה של החלב ינוקה ויחוטא כאשר ירוקן והוא ירוקן לפחות מדי 72 שעות. בהעדר מתקן רישום טמפרטורות, נטילות חלקיות של חלב יותרו כל עוד מיכל האחסון/החזקה של החלב ירוקן לחלוטין, ינוקה ויחוטא לפני החליבה הבאה. במצב חירום, כתנאי מזג אוויר קשים במיוחד, אסון טבע וכדומה יותרו חריגות על פי שיקול דעתה של הרשות המפקחת של המדינה.