up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

קירור חלב גולמי

חלב גולמי לפסטור יקורר עד לטמפרטורה של C0 10 או פחות בתוך ארבע שעות או פחות מתחילת החליבה הראשונה, ולטמפרטורה של C0 7 או פחות בתוך שעתיים לאחר סיום החליבה. מותנה בזאת כי הטמפרטורה לאחר החליבה הראשונה והחליבות הבאות לא תעלה על C0 10.

פירוט:

  • מתקן הרישום יאומת באופן שיהיה מקובל על הרשות המפקחת על ידי מד טמפרטורה סטנדרטי וקל לקריאה.
  • רישומי הטמפרטורה יישמרו במשק החלב למשך תקופה מינימלית של שישה (6) חודשים ויהיו זמינים לרשות המפקחת.
  • מתקן רישום הטמפרטורות צריך להיות מותקן בקרבת מיכל אחסון החלב ומיקומו צריך להיות מקובל על הרשות המפקחת.
  • החיישן של המתקן רישום הטמפרטורות יהיה ממוקם כך שיאפשר את רישום הטמפרטורה של התכולה כאשר המיכל מכיל לא יותר מאשר עשרה אחוזים (10%) מקיבולתו המכוילת.
  • מתקן רישום הטמפרטורות יעמדו במפרטים הטכניים הקיימים לגבי מתקני רישום טמפרטורות במכלים.
  • ניתן להשתמש במתקן רישום טמפרטורות ו/או כל מתקן אחר שעונה על נהלים אדמיניסטרטיביים אלו והמפרטים הטכניים ומקובל על הרשות המפקחת כדי לעקוב/ לרשום את הטמפרטורה של מיכל החלב בצובר.
  • רישומי מתקן רישום הטמפרטורות יכללו את שם היצרן, תאריך וחתימת האדם הנוטל את הרישומים.