up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הוראות להתקנת מיכל החלב

 1. מיכל החלב יותקן במבנה שרצפתו יציבה ומסוגלת לשאת את עומס מיכל החלב. הרצפה תהיה משופעת ומנוקזת לביוב.
 2. רגלי מיכל החלב יהיו מתכננות ויעמדו על פלטות נירוסטה ולא ישירות על הרצפה כדי לפזר את עומס הרגל על הרצפה. הפלטות יותאמו ע"י ספק המיכל לעומס הנדרש ויסופקו על ידו.
 3. המיכל יותקן מפולס על ציר הרוחב שלו ומשופע על ציר האורך בשיפוע שלא יקטן מ 1% לכוון פתח הריקון של מיכל החלב.
 4. לאחר כיול מיכל החלב יסומנו על בסיס המיכל, מעל 2 רגליו הקדמיות ומעל 2 רגליו האחוריות, חריצים (באמצעות אזמל) אשר יהיו מפולסים (עם צינור פילוס).
 5. במידה ולאחר תקופה קיים חשד לסטייה מפילוס, יש לבדוק את 4 הנקודות שפולסו על בסיס המיכל ולוודא שהמיכל לא יצא מכוונו הראשוני. במידה וקיים שינוי, ניתן באמצעות כוון רגלי המיכל להחזירו למצב הראשוני, אך רצוי לבדוק את הסיבה שגרמה לשינוי כדי למנוע הישנותה.
 6. למיכל תותקן מערכת לשטיפת המיכל, רצוי שתהיה אוטומטית ותחובר למערכת מעקב ורישום טמפרטורה.
 7. למיכל תותקן מערכת למעקב ורישום של הטמפרטורה במיכל החלב, רצוי שהמערכת תהיה מחוברת למחשב הרפת ומסוגלת לתת התרעות במקרה של חריגה בטמפרטורה.
 8. על פתחי הכניסה והריקון של החלב מהמיכל יותקנו חיישנים/מפסקי גבול שיהיו מחוברים למערכת החליבה/שטיפה כדי למנוע חדירת מי שטיפה למיכל החלב או לחילופין לשפיכת חלב לביוב.
 9. מומלץ להכשיר את המיכל להכנסת חלב בזמן החליבה מפתח הריקון של המיכל.
 10. מדחסי הקירור יותקנו במקום מאוורר שיאפשר זרימת אויר חופשית ממצנני המדחסים שמבנה החוצה. במקרה שהמדחסים מותקנים מחוץ למבנה, באוויר חופשי, יש להקפיד על התקנה כך שכוון זרימת האוויר מהמצננים תהיה עם כוון הרוח ולא נגדה. כמו כן יותקן גג מעל המדחסים כדי לא לחשוף אותם לגשם.
 11. מערכת החשמל של המיכל ומדחסי הקירור תעמוד בכל תקני החשמל המקובלים.
 12. מבנה מיכל החלב יהיה סגור עם אפשרות לנעילה.
 13. תתאפשר גישה נוחה של מיכלית החלב למיכל החלב.