up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

כיצד ממליטה העגלה נגועה כבר בדלקת עטין ???

האפשרי שעגלה ממליטה עם דלקת עטין ???

נקדים ונאמר כי דרך ההדבקה של העגלה הרה בגורם פאתוגני תוך עטיני עדיין לא ברורה דיה. מקורות ההדבקה יכולים להיות שונים והנם כוללים:

א. עור העטין והפטמות המכוסים תמיד בחיידקים מזדמנים וסביבתיים. כתוצאה מגודש העטין (בעקר שבועיים לקראת ההמלטה) ופתיחה מזערית של פי הפטמה תתכן חדירה פנימה של חיידקים אלו.

ב. חלק מהחיידקים שוכן בחלל הפה ולוע העגלה. כאשר אחת מוצצת את השניה הרי היא מדביקה בהדבקה ישירה את העטין הנמצץ באותו חיידק הנמצא בגרונה (חיידקים כמו: סטרפים וסטאפ. אוראוס שייכים לקבוצה זו).

ג. חיידקים הנמצאים בסביבת העגלה ההרה, עלולים לחדור פנימה לעטין לקראת ההמלטה הצפויה. בעקבות פגיעות מכניות שונות בפי הפטמה וכן בעקבות עקיצת זבובים, צרעות וכל מיני מרעין בישין.

 

אז מה עושים ?

א. חיטוי הפטמות כל יום 10-7 ימים לפני ההמלטה הוא קשה לביצוע למרות שבחלק ממקומות בעולם הוא מתבצע. שימוש "באוטם פטמה" כשבועיים לפני ההמלטה הצפויה עשוי להוריד את הנגיעות בתקופה זו. שיטה זו נוסתה ועובדת בהצלחה בעולם. נקווה שאם יבוא המוצר לארץ, נתחיל גם כאן בישום המעשי בקבוצות העגלות ו"היבשות".

ב. מניעת מציצות הדדיות או הורדת שכיחות התופעה התקבלה בעקר כתוצאה מגידול העגלות כבר מיום היוולדן, בתאים או במלונות נפרדות עד לגמילתן מחלב.

ג. מקום מרבץ העגלות חייב להיות נקי, יבש, מאוורר, מרווח וללא גורמי לחץ אחרים. אין להתייחס לעגלה ההרה כקבוצת מיעוט מדוכאת ולא חשובה רק בגלל מעמדה העכשווי כלא יצרנית חלב.

ד. טיפול אינטנסיבי וקבוע נגד מזיקים מעופפים למיניהן הפוגעים בשלמות הפטמה. טיפול זה חייב להתחיל בסוף מאי ולהסתיים לקראת פרוץ החורף.

 

לסיכום

עזרו לעגלה ההרה לייצר חלב בריא ואיכותי. זכרו בחלק מן החיידקים הנגיעות עלולה להמשיך ולהתקיים לאורך התחלובות הבאות או לחילופין יהיה צורך להוציא את המבכירה הנגועה מהרפת וההפסד על כך הוא גדול ורב.

המטרה

עגלה הממליטה נקייה מנגיעות בחיידקים תוך עטינים, ברמת סת"ס פחותה מ 100.000. וניתן לעשות זאת !!

 

ד"ר שמוליק פרידמן