up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

טיפולים אנטיביוטיים תוך עטינים

טיפולים אנטיביוטיים תוך עטינים

מאי 1999

טיפולים אנטיביוטיים תוך עטינים יעשו ע"פ אבחון החידק, מבחני רגישות לאנטיביוטיקה ובתאום עם הרופא המטפל.

חשוב שהטיפול התוך עטיני יבוצע בצורה נכונה (בסוף החליבה):

א. שטוף/י וחטא/י הידיים לפני מתן הטיפול. רצוי להשתמש בכפפות חד פעמיות.

ב. דאג/י שהסביבה תהיה נקיה.

ג. פטמות/עטין מלוכלך יש לנקות במינימום מים ולנגב בניר ניגוב נפרד לכל פרה.

ד. לחטא הפטמות וגחון העטין בחומר חיטוי המשמש לחיטוי אחרי החליבה.

ה. לחטא קצה הפטמות במטלית חיטוי מאושרת או בצמר גפן ספוג באלכוהול 70%: שתי פטמות הרחוקות ואח"כ שתי פטמות הקרובות.

ו. שבור/י את קצה מכסה פית השפופרת, החדר/י קצה הפיה לפטמה ולסחוט החומר לפטמה: שתי פטמות קרובות ואח"כ שתי פטמות רחוקות.

ז. חיטוי הפטמות לאחר ההחדרה יעשה בכיסוי מלא בחומר המשמש לחיטוי אחרי החליבה.

ח. לסמן בבירור הפרות המטופלות.

ט. יש לעקוב אחר שינויים בעטין, בעיקר בתחילת תקופת ה"יובש" ולקראת ההמלטה.

י. יש לשלוח דוגמת חלב למעבדת המחלבה הקולטת, לאחר זמן המתנה המצויין בהתוויות, לבדיקת שאריות חומרים מעכבים.

יא. לתעד את הטיפולים במחשב או במחברת מעקב בריאות עטין/טיפולים.

יב. לאחסן את התרופות בארון סגור, במקום קריר ואפל.

ד"ר עדין שווימר