up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

טיוטת התקנות בענין ניוד וחלוקת מכסות בענף העיזים

לציבור יצרני חלב העיזים שלום,

להלן טיוטת התקנות בעניין ניוד וחלוקת מכסות בענף העיזים לשנת 2014, אשר יוגשו לאישורה של

וועדת הכלכלה בכנסת על ידי משרד החקלאות.

טיוטא זו מבוססת על נוהל ניוד מכסות עיזים כפי שהועבר להערות הציבור.

וועדת המכסות תפעל בהתאם לטיוטת התקנות המצורפת עד לאישור הסופי של התקנות.

יצרן חלב עיזים המבקש לנייד את מכסתו, יפנה לוועדת המכסות על גבי הטופס המצורף.

לטיוטה לחץ כאן

לטופס לחץ כאן