up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

חשיבות סגירת פי הפטמה בתקופת "היובש" למניעת נגיעות חדשה בדלקת עטין

חשיבות סגירת פי הפטמה בתקופת "היובש" למניעת נגיעות חדשה בדלקת עטין

 מתוך  36 Animal convention – Proceedings A.A.B.P

כידוע בתקופה הראשונה (שבוע- שבועיים) לאחר תחילת תקופת "היובש" ולקראת סופה הפרות נמצאות בתקופה בה גורם הסכנה לנגיעות חדשה בדלקת עטין עולה. עבודות שנעשו בעבר יחסו את העליה בתקופה זו לשינויים פיזיולוגיים אנטומים וביוכימים המתרחשים בתעלת החלב ובעטין. הזמן בו גורם הסיכון יורד הוא כאשר התהליכים של התנוונות העטין וסגירה מוחלטת של פי הפטמה הושלמו. כידוע לכל פטמה אמור להיווצר "פקק" העשוי מחומר הנקרא קרטין המשמש כ"פקק ביולוגי" האוטם לחלוטין את פי הפטמה ומונע חדירת כל גורם פנימה. עבודות אחרונות מוכיחות כי לא כל הפטמות נסגרות ונאטמות בזמן ואפילו חלקן לא נסגר כלל בכל תקופת היובש. בעבודה זו בדקו 300 פרות (1,178 רבעים) לפני היבוש ובמהלכו ומיד לאחר ההמלטה לקביעת אופן סגירת הפטמה, שינויים בפי הפטמה ושיעורי הנגיעות בדלקות עטין חדשות.

התוצאות

1. שיעור הנגיעות החדשה לפי רבעים בתקופת היובש היה 11% (!!) הגורמים הפתאגונים העיקרים היו:

2. סטרפטוקוקים 34%, קוליפורמים 29%, סטאפ.אוראוס 11% ואחרים.

3. רבע מהפטמות שנבדקו ביום היבוש היו בעלי פגמים וליקויים של קצה הפטמה.

4. 23% מהפטמות הוגדרו כ"פתוחות" גם לאחר 6 שבועות מתחילת "היבוש".

5. נמצא קשר ישיר בין מהירות סגירת הפטמה לכמות החלב שיוצרה ביום שלפני "היבוש". 

6.  פרות עם כמות חלב שלמעלה מ-21 ק"ג  היו בסיכון גבוה יותר להישארות הפטמה פתוחה בתקופת "היובש".

7. פטמות הנשארות פתוחות מעבר ל-3 שבועות ואלו עם ליקויים של קצה הפטמה היו בסיכון פי 1.7 לנגיעות חדשה בדלקת עטין.

 

ד"ר שמוליק פרידמן