up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

חשבון חלב עודף

א’ תמוז, תשס”ז
17 יוני, 2007
5-390-07

לכבוד
יצרן חלב בקר
שלום רב,

חשבון חלב עודף 2006
(החלטת למועצת מנהלים 14.6.2007)

להלן החלטת מועצת המנהלים בנוגע לגמר חשבון חלב עודף 2006:
גמר חשבון חלב עודף 2006 טרם הסתיים אבל מסתמן כי קופת חלב עודף תעמוד ביתרת זכות כלומר הפדיון הממוצע של החלב העודף בשווקים השונים גבוה מהתשלום הממוצע לחלב עודף כפי שנקבעה במדיניות של שנת 2006.
החלטה:
העודפים הכספיים בקופת חלב עודף הכלל ענפית יוחזרו ליצרני החלב העודף בשנת 2006 בשיעור אחיד לכל ליטר חריגה מהמכסה.
בשלב ראשון יוחזרו 20 אג’ לליטר כמקדמה, היתרה תוחזר לאחר השלמת החשבון.

בכבוד רב,
שייקה דרורי
מנכ”ל

העתק: מחלבות קולטות

לחץ/י כאן לצפיה בקובץ

שווה לקרוא

עדכון מדיניות התשלום לחלב מתוכנן לשנת 2007

עדכון מדיניות התשלום לחלב מתוכנן לשנת 2007

  עדכון מדיניות התשלום לחלב…
קרא עוד
החלטת מועצת המנהלים  בנושא גמר חשבון חלב עודף 2007

החלטת מועצת המנהלים בנושא גמר חשבון חלב עודף 2007

קרא עוד
מדיניות התשלום לחלב בקר גלמי בשנת 2007

מדיניות התשלום לחלב בקר גלמי בשנת 2007

י' טבת, תשס"ז 31 דצמבר,…
קרא עוד
תוספת למדיניות תשלום עבור חלב בקר עודף (חלב המיוצר מעבר למכסה) לשנת 2007

תוספת למדיניות תשלום עבור חלב בקר עודף (חלב המיוצר מעבר למכסה) לשנת 2007

א' תמוז, תשס"ז 17 יוני,…
קרא עוד
גודל פונט