up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

חליבה

כללי:

 1. החליבה תעשה במכון חליבה מאושר לחליבת בקר/צאן ע"י הגורם המפקח כפי שנקבע והוסמך על ידי מנהל השו"ט (רישוי עסקים).
 2. צדי הגוף, העטינים, הבטן והזנב של כל בעלי החיים יהיו נקיים מכל לכלוך נראה לעין.
 3. כל פעולות הניקוי יושלמו לפני החליבה.
 4. העטינים והפטמות של כל בעלי החיים ינוקו וייבושו לפני החליבה. הפטמות יטופלו בתמיסת חיטוי לפני החליבה וייובשו לפני החליבה.
 5. חליבה בידיים רטובות אסורה. מומלץ לחלוב בכפפות חד פעמיות.

 

פירוט יתר:

1. חובת זיהוי פרטני לכל נחלבת

2. הכנה נכונה והיגיינית של העטין (ראה המלצות מאל"ה לשגרת חליבה היגיינית נספח 9).

3. קיום והקפדה על חובת ההפרדה בין חלב בריא ,לחלב הנחלב מחיה חולה או מטופלת.

 

      פירוט המיקרים המחייבים הפרדת חלב:

 • דלקת עטין קלינית
 • לאחר קבלת טיפול בחומרים אנטימיקרוביאליים.
 • קולוסטרום- לפחות 3 ימים מההמלטה.
 • דם בחלב..
 • כל ממצא אורגנולפטי (טעם, ריח, מירקם).

4. ציוד החליבה חייב להיות מאושר לשימוש בתעשיית המזון ומורכב בהתאם לתקנים הבין לאומיים (ראה המלצות ישראליות למתקני חליבה- נובמבר 2000)

5. ציוד החליבה חייב להיות מתוחזק כראוי (ראה טופס מעקב אחר תחזוקת מכון חליבה לפי תדירות טיפול).

6. מכון החליבה וציוד החליבה חייבים להיות נקיים במהלך כל החליבה.

7. יש להבטיח כי החולבים שומרים על כללי היגיינה אישיים בזמן החליבה.

8. אחסון החלב –יש להבטיח כי פנים המיכל וסביבתו נקיים כל הזמן.

9. קירור החלב – יש להבטיח כי קירור החלב מבוצע בהתאם לנדרש.

 

10. איסוף החלב – נעשה בהתאם לנהלים(תקנון החלב 2018).

11. בסיום החליבה יש לתעד את הידע שהצטבר לפני ,במהלך ובסיום החליבה ולוודא העברת המידע לאחראי.המידע המצבר בסיום החליבה יכלול:

 

 • כמות חלב
 • חריגות שנצפו באיכות החלב ובבריאות הפרות.
 • חריגות באי תקינות טכנית של ציוד החליבה והקירור.
 • פרות חדשות מטופלות (זיהוי,סימון, הפרדה, תיעוד).