up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

שווה לקרוא

ג. מתווה להקצאת מכסות חלב למשק המשפחתי לשנת 2008

ג. מתווה להקצאת מכסות חלב למשק המשפחתי לשנת 2008

קרא עוד
סיכום הליך ניוד רבעוני מספר 7

סיכום הליך ניוד רבעוני מספר 7

הליך ניוד רבעוני מספר 7…
קרא עוד
נוהל לניוד מכסות חלב כבשים ואמות מידה להכרה ביצרנים המייצרים בתנאי "משק סגור"

נוהל לניוד מכסות חלב כבשים ואמות מידה להכרה ביצרנים המייצרים בתנאי "משק סגור"

קרא עוד
סרטון “מתווה לוקר” – להסברה והמחשה

סרטון “מתווה לוקר” – להסברה והמחשה

קרא עוד
גודל פונט