up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

חיטוי פטמות מקדימה לחליבה (pre-dipping) האם להשתמש בה בכל מקרה?

חיטוי פטמות מקדים לחליבה
(
Pre-dipping) האם להשתמש בה בכל מקרה?

קיימת אחידות דעות בקרב אנשי המקצוע לגבי חשיבות ונחיצות חיטוי הפטמות לאחר החליבה. לעומת זאת השימוש "בחיטוי מקדים" שנוי עדין במחלוקת ברחבי העולם. בחלק מארצות השוק המשותף האירופאי הטבילה המקדימה אסורה בשימוש מחשש להחדרת חומרי החיטוי לחלב. לעומתם נוהל "חיטוי מקדים" מקובל בארה"ב ובצפון אמריקה וגם זוכה להצלחה בהורדת הנגיעות מחיידקים סביבתיים.

מהם המלצותינו בנושא זה השנוי במחלוקת:

החלטה לעבור "לחיטוי מקדים" חייבת להתקבל רק לאחר התיעצות עם צוות המערך והרופא המטפל. השיקולים הנלקחים בחשבון כוללים את: הרכב אוכלוסיית החיידקים בעדר (סביבתיים, מזדמנים, מדבקים). רק לאחר ניתוח כלל הממצאים במשק ניתן להחליט לעבור לנחיצות השימוש ב "חיטוי מקדים". בכל מקרה חובה להשתמש אך ורק בחומר מאושר ורשום ע"י השירותים הוטרינרים והמתפרסם ב"דפי המידע" השנתיים.

יש לבצע את החיטוי המקדים אך ורק על עטין נקי ויבש לחלוטין.

הוצאת זליפים מומלץ לעשותה לפני החיטוי המקדים.

טבילה הפטמות תתבצע בכיסוי מושלם של הפטמה (לפחות 70%).

ניגוב ויבוש הרבעים יעשה לאחר כ-30 שניות של מגע עם חומר הטבילה במגבת ניר פרטנית לכל פרה.

יש חשיבות רבה לאופן יבוש וניגוב הפטמות. מניעת הסכנה של חדירת חומר החיטוי לחלב תלויה בלעדית בביצוע מושלם של פעולה זו.

לסיכום:

מעבר ל"חיטוי מקדים" אינו המלצה גורפת וחייבת בדיון לגופו של כל משק בנפרד. ביצוע נכון של סדר הפעולות ימנע חדירה של חומר חיטוי לחלב וכן עשוי להוריד את הנגיעות מחיידקים סביבתיים.

ד"ר שמוליק פרידמן