up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח – 1957 (צו בדבר ייצור חלב)

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח – 1957  (צו בדבר ייצור חלב)

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו- 15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח – 1957 1, אני מצווה לאמור:

הגדרות

1. בצו זה-

"חלב"

"מחלבה"

נוזל, למעט קולוסטרום, המתקבל על-ידי חליבה של פרה, כבשה או עז.

מפעל שבו מעבדים או משנים חלב הן בצורתו והן בהרכבו, ולבעליו ניתן רשיון לכך לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו), תשכ"א – 1960 2.

"תחנת איסוף"

מקום המשמש כתחנת ביניים לאיסוף ולקירור של חלב המובא על ידי יצרן לשם העברתו למחלבה.

"יצרן"

אדם שהוא בעל עדר פרות, כבשים או עזים הנמצא במשקו ברפת או בדיר שבבעלותו, ועיסוקו בייצור חלב, בין בעצמו ובין בסיוע אחרים, והמשווקו לתחנת איסוף ולמחלבה, לרבות מי שניתן לו היתר לפי סעיף 5א; לענין זה, "אדם" – למעט תאגיד שאינו אגודה שיתופית;".

"מכסת חלב"

כמות החלב שרשאי יצרן לפי צו זה לייצר ולשווק בשנת מכסות חלב כלשהי.

"שנת מכסות חלב"

שנת מכסות חלב כפי שיקבע המנהל מפעם לפעם.

"המנהל"

שר החקלאות ופיתוח הכפר או מי שהוא מינה לענין צו זה, כולו או מקצתו8 .

2. קביעת מכסות חלב

המנהל רשאי לקבוע ליצרנים מכסת חלב, לכל שנה המתחילה ב- 1 בינואר המסתיימת ב- 31 בדצמבר של כל שנה.

3. חלוקה חדשית שלמכסות חלב

המנהל רשאי לחלק את מכסת החלב של יצרן למכסות חלב חדשיות , בתנאי שסך כל כמויות החלב של מכסות החלב החדשיות, יהיה שווה למכסת החלב שנקבעה, או שתיקבע לאותו יצרן.

4. שינוי מכסות

על אף האמור במקום אחר בצו זה, רשאי המנהל, מטעמים שיירשמו, לשנות מכסת חלב שנקבעה תוך השנה שלגביה נקבעה או לפני השנה האמורה; שונתה מכסת חלב כאמור, יראו את כמות החלב שנקבעה בהודעת השינוי כבאה במקום כמות החלב שצויינה בהודעה מוקדמת כאמור בסעיף 6.

4א. איסור העברת

מכסת חלב שקבע המנהל אינה ניתנת להעברה, כולה או מקצתה, אלא על פי היתר בכתב מכסת חלב מאת המנהל

5. אגודות שיתופיות

א) אגודה שיתופית (להלן – אגודה) יראו כמייצגת את כל חבריה היצרנים לענין מכסות החלב ורק לה תיקבע מכסת חלב משותפת בשבילם.

ב) אגודה שהמנהל קבע לה מכסת חלב, תקבע, באישור המנהל, כללים בדבר חלוקת המכסה האמורה בין חבריה היצרנים ותעניק להם את מכסת החלב בהתאם לאותם כללים; לא יאוחר מ- 30 ימים לאחר קבלת הודעה מאת המנהל בדבר מכסת החלב המשותפת, תעביר האגודה לאישור המנהל רשימה שמית של חבריה היצרנים עם פירוט המכסות שהוקצו לכל אחד.

ג) חבר באגודה הרואה עצמו נפגע על ידי החלוקה כאמור בסעיף קטן (ב) רשאי להשיג עליה; הוראות תקנות האגודה יחולו על ההשגה כאילו נתגלע סכסוך בין האגודה לבין החבר.

ד) אגודה רשאית לקבל החלטה שלפיה תיקבע מכסת חלב בנפרד לאחד או יותר מחבריה היצרנים וכן רשאית היא לקבל החלטה שלפיה תיקבע מכסת החלב בנפרד לכל חבר מבין חבריה היצרנים.

ה) קיבלה האגודה החלטה כאמור בסעיף קטן (ד), והודיעה על כך בכתב למנהל בצירוף נוסח ההחלטה, תפסיק האגודה לייצג את אותם חבריה היצרנים או את כלל חבריה היצרנים, כקבוע בהחלטה, והמנהל יקבע להם מכסות חלב נפרדות.

ו) בחלוקת מכסות חלב בנפרד כאמור בסעיף קטן (ה), לא יהיה המנהל קשור בכל דרך שהיא לסך מכסות החלב שחולקו לאגודה לפני קבלת החלטה כאמור בסעיף קטן (ד).

ז) יצרן שהוא חבר אגודה רשאי לפנות למנהל בבקשה שתיקבע לו מכסת חלב נפרדת, ואולם מכסה נפרדת כאמור לא תיקבע לפני שנת מכסות החלב המתחילה ב- 1 בינואר 1993, אלא בנסיבות מיוחדות ומטעמים שיירשמו.

ח) מכסת חלב נפרדת כאמור בסעיף קטן (ז) תהא בגובה המכסה הרשומה לאותו יצרן בהודעה האחרונה שקיבל המנהל מהאגודה בהתאם לסעיף קטן (ב), והמנהל יפחית מכסה זו מהמכסה המשותפת של האגודה; לא קיבל המנהל הודעה כאמור – יקבע את המכסה הנפרדת ככל שייראה לו.

ט) יצרנים חברי אגודה בעלי מכסות נפרדות, רשאים לבקש מהמנהל להעביר מכסתם הנפרדת למכסה משותפת שתיקבע לאגודה שבה הם חברים, ובלבד שהיצרנים הם מאותו ישוב;

לענין זה – "ישוב" – כשמשמעותו בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח – 1958 3 וכן מועצה כשמשמעותה בצו המועצות המקומיות (א), התשי"א – 1950 4, וצו המועצות המקומיות (ב), התשי"ג – 1953 5.

י) המנהל רשאי לדרוש ממבקש כאמור כל מסמך שיידרש לצורך קבלת החלטה בדבר העברת המכסה הנפרדת למכסה משותפת כאמור בסעיף קטן (ט).

יא) בהחלטה בדבר העברת מכסה נפרדת למכסה משותפת כאמור בסעיף קטן (ט), תיקבע או תשונה המכסה המשותפת בגובה המכסה שהועברה לאגודה.

יב) כל הודעה או בקשה שתוגש למנהל לפי סעיף זה, תוגש 90 ימים לפחות לפני חלוקת מכסות החלב לשנת מכסות כלשהי, או תוך מועד אחר שיקבע המנהל.

5א. היתר לייצור חלב

      במשקו של אחר

א) מי שנקבעה לו מכסת חלב אך אין באפשרותו, באופן זמני, לייצר את החלב במשקו והוא מבקש לייצרו במשקו של יצרן אחר, רשאי המנהל ליתן לו היתר לכך.

ב) היתר כאמור בסעיף קטן (א) לא יינתן לתקופה העולה על שלוש שנים; המנהל רשאי, בהסכמת שר החקלאות ומטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את תקופת ההיתר בשנה אחת נוספת.

5ב. שותפות בין יצרנים

א) לבקשת יצרנים רשאי המנהל לאשר שותפות ביניהם לענין צו זה, ובלבד בהם אחד מאלה:

1. הם מאותו ישוב כהגדרתו בסעיף 5(ט).

2. הם אגודות שיתופיות.

ב) לא יאשר המנהל שותפות שמספר חבריה עולה על שלושה.

ג) אושרה שותפות לפי סעיף קטן (א) תישאר לכל אחד מחבריה מכסת החלב שנקבעה לו.

ד) חברי השותפות רשאים לייצר את המכסה שנקבעה להם במשק של השותפות או במשקו של כל אחד מהם.

6. הודעות מוקדמות

א) הודעה מוקדמת של לפחות שלושה חודשים תימסר לכל יצרן; בה תפורט מכסת החלב שהוקצבה לו וכן התקופה אליה מתייחסת מכסת החלב; לא תחול חובת הודעה מוקדמת לגבי שינוי מכסת החלב לפי סעיף 4.

ב) הודעה כאמור בסעיף זה יראו כנמסרת בתום שבעה ימים מיום שנמסרה לבית הדואר אם היא נשלחה בדואר רשום לפי מען מקום מגוריו הרגיל או מקום עסקו הרגיל או מקום מגוריו האחרון או מקום עסקו האחרון של היצרן.

6א. ערר

בוטל

ביום 31.7.2003 בבג"צ 5639/03 בודניק ואח' -נגד – שר החקלאות ואח' בוטל סעיף 6א. לצו בדבר ייצור חלב.

מאותו יום ואילך עררים המוגשים על החלטות המנהל מוגשים בפני ועדת עררים לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,

התשי"ח – 1957 שליד בית המשפט המחוזי בירושלים.

6ב. הודעה בדבר תחנת

איסוף ומחלבה

יצרן או אגודה שנקבעו להם מכסות חלב, יודיעו למנהל תוך 30 ימים מיום שקיבלו הודעה מוקדמת כאמור בסעיף 6, את פרטי תחנת האיסוף והמחלבה שבאמצעותם ישווקו חלב.

7. ייצור ושיווק חלב

א) לא ייצר ולא ישווק יצרן חלב אלא מתוצרתו ובכמות שלא תעלה על מכסת החלב או מכסת החלב החדשית שנקבעה לו.

ב) לא ייצר ולא ישווק יצרן חלב שהפיק מעל למכסת החלב או מכסת החלב החדשית שנקבעה לו (להלן – עודפי חלב), אלא על פי היתר מאת המנהל ובהתאם לתנאיו.

8. שיווק רק למחלבה או לתחנת איסוף

א) לא ישווק יצרן את מכסת החלב והמכסה החודשית שלו אלא לתחנת איסוף ולמחלבה כאמור בצו זה.

לא תקלוט מחלבה עודפי חלב אלא על פי היתר מאת המנהל ובהתאם לתנאיו. בתחנת איסוף ובמחלבה ינוהלו שני חשבונות: האחד לחלב במסגרת מכסת החלב והמכסה החודשית והשני לעודפי החלב המובאים לפי סעיף 7.

9. חובת מחלבה לדווח

מחלבה תמסור למנהל תוך 30 ימים מיום שדרש זאת, או במועד אחר שקבע בדרישה, דו"חות, מסמכים ונתונים אחרים שעניינם קליטת החלב, עיבודו, שינויו, אחסנתו, ושיווקו.

10. השם

לצו זה ייקרא "צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור חלב), תשכ"ז-1967".

שר החקלאות

1. ס"ח התשי"ח, עמ' 24; התשמ"ו, עמ' 241; התשמ"ט, עמ' 40.

2. ק"ת התשכ"ז, עמ' 2987; התשכ"ח, עמ' 536; עמ' 1830; התשמ"ה, עמ' 1380; התשמ"ח, עמ' 802; התשמ"ט, עמ' 701, התשנ"א, עמ' 630.

3. ק"ת התשי"ח, עמ' 1256; התשנ"א, עמ' 1061.

4. ק"ת התשי"א, עמ' 178; התשנ"א, עמ' 1170.

5. ק"ת התשי"ג, עמ' 1174; התשנ"א, עמ' 932.

6. ק"ת התשנ"ב, עמ' 625.

7. ק"ת התשנ"ח, עמ' 1231.

8. ק"ת התשס"ג, עמ' 738.

הערה: האותיות המובלטות מציינות סעיפים או מילים ששונו בנוסח החדש שנחתם על ידי שר החקלאות ב- 17.8.98, הנוסח המחייב הוא זה שפורם ברשומות כמפורט לעיל.

הנוסח המשולב נערך ע"י עו"ד צבי א. פומרוק,יועץ משפטי מועצת החלב.