up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

חוק החלב אושר ונכנס לספר החוקים

28/3/2011

יום חג לענף החלב

הצעת חוק תכנון משק החלב אושרה בכנסת היום בקריאה שנייה ושלישית.

זה הוא סיום מוצלח לפעילות שהתחלנו בשנת 2006 והמשמעות היא, כי תכנון ענף החלב נקבע עפ"י חוק ומבטיח  את יציבותו בתחומים רבים, ובין השאר:

1. מחיר המטרה – לראשונה נקבע כי מחיר המטרה ייקבע עפ"י חוק. זהו תקדים שאינו קיים באף ענף

אחר בחקלאות. המנגנון הקיים ימשיך להתנהל עפ"י המתכונת הקיימת במשך 8 שנים, ולאחריהן מנגנון

מחיר המטרה ימשך אך ישנה אפשרות כי אופן קביעת המחיר יובא לדיון בין משרדי החקלאות והאוצר

ובהתייעצות עם מועצת החלב.

2. מכסות חלב – תכנון ייצור החלב וקביעת המכסות, הוסדרו לראשונה בחקיקה ראשית וע"י כך יובטח

המשך אספקה סדירה של חלב ומוצריו והמשך ייצור חלב בפריסה ארצית.

3. ניוד מכסות – נקבע כי המס עבור התמורה על ניוד מכסה יהיה בשיעור של 10% בלבד. זו

הטבת מס גדולה מאוד המבטיחה כי גם מי שיחליט לפרוש מהענף, יוכל לעשות זאת בצורה הולמת.

4. מועצת החלב – סמכויות התכנון, הפיקוח והבקרה של מועצת החלב, יעוגנו מעתה בחוק. דבר זה

יבטיח את פעילות הענף  למען המשך היציבות, הפריחה והשגשוג של הענף כולו.

מועצת החלב, מבקשת להודות בראש ובראשונה לשלום שמחון, על יוזמתו הברוכה להעברת החוק ועל

נחישותו במשך התהליך המורכב.

לצוות משרד החקלאות – איציק בן דוד, ערן אטינגר ואפרת אביאני שליוו את הליך החקיקה מיומו הראשון,

ותניב רופא שעזרה רבות "בישורת האחרונה".

אנו מודים גם להתאחדות מגדלי בקר, ליעקב בכר וליועצים המשפטיים של ההתאחדות שהיו שותפים

נאמנים לתהליך.
תודה גם למחלבות שהשכילו לראות את החשיבות שבהקניית יציבות לענף החלב כולו ותמכו בהליך החקיקה.
זה הרגע לציין גם את נציגי תנועות ההתיישבות השונות, והתאחדות חקלאי ישראל, אגודות הצאן עבור

התמיכה והסיוע המתמידים.

ואחרונים – לשאול פלס ולצוות מועצת החלב שהתחילו במלאכה (ולא בפעם הראשונה) וצלחו את כל

המהמורות בהצלחה רבה.

זוהי תחילתו של עידן חדש לענף החלב, שיבטיח יציבות, לצרכנים, לתעשייה ולחקלאים.

לקריאת הפרוטוקול מישיבת הכנסת לחץ כאן

לקריאת חוק החלב כפי שמופיע בספר החוקים לחצו כאן

בכבוד רב,

שייקה דרורי
מנכ"להמועצה לענף החלב

לחץ/י כאן לצפיה בקובץ