up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

"חומרים מעכבים" – אירועים אחרונים, הסיבות וכיצד ניתן למנוע אותם?

"חומרים מעכבים" – אירועים אחרונים, הסיבות וכיצד ניתן למנוע אותם?

בחודשים האחרונים הגיעו לטיפול צוותי מאל"ה מקרים חדשים של שאריות "חומרים מעכבים" בחלב.

למרות הוצאת דפי מידע קודמת בכתב עדין חוזרים ונשנים מקרים של חוסר זהירות, חוסר תשומת לב, שכחה ולפעמים גם חוסר אחריות מצד המגדלים לנושא "חומרים מעכבים" בחלב.

רוב המקרים מתרחשים עקב אי הקפדה על נוהלי עבודה מסודרים ולהלן שתי דוגמאות הממחישות זאת:

מקרה א

המצאות חומרי חיטוי בצנרת ובמיכל החלב הביאו לפסילות חלב של עד 10.000 ליטר למשלוח. הקפדה על נוהלי נקיון המערכת, שטיפה נכונה ותקינה, מעקב אחר ביצועי מערכת השטיפה, תקינות המערכת, תיקון תקלות מידי ובקרה קבועה היו מונעים או מקטינים את הסיכוי להתרחשות אירוע מהסוג הנ"ל.

מקרה ב

קניית תערובת ממכון תערובת מבלי לבקש את הרכב התערובת בתעודת המשלוח הביאה להכנסת "תערובת רפואית" (שהיתה מיועדת כנראה לעופות) לבליל המזון של החולבות – ממקרה זה אנו למדים שחלה חובה על המגדל לדרוש את הרכב התערובת המתקבל אצלו ברפת. ככלל כל מרכיב הנכנס למנת החולבות חייב להכנס עם פירוט מדוייק של מרכיביו. במידה והמגדל מתקשה להבין את מרכיביו חובה עליו להתייעץ עם בעל מקצוע כמו רופא מטפל, מדריך, תזונאי וכיוב'. אנא אמצו נוהל זה וכך גם תמנעו מעצמכם עוגמת נפש והפסד כספי. במשקים בהם נהוג להשתמש ב"תערובת רפואית" (לעגלות או לעגלים) חייבת להיות הפרדה מוחלטת באופן האחסון והחלוקה. זכרו אין צורך בכמות גבוהה הנראית לעין כדי ל"זהם" מיכל חלב שלם "בחומרים מעכבים".

ד"ר שמוליק פרידמן