up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

חובת ביצוע חיסון כנגד מחלת הברוצלה כתנאי לכיסוי ביטוחי

תזכורת חוזרת – חובת ביצוע חיסון כנגד מחלת הברוצלה כתנאי לכיסוי ביטוחי

כידוע לכם, מועצת החלב רוכשת במרוכז השלמה לכיסוי הביטוחי עבור משק החלב.

בהתאם להנחיות השירותים הווטרינרים חלה חובה לחסן את העגלות בגיל עד חצי שנה בחיסון כנגד מחלת הברוצלה, באחריותכם:

  1. לתאם עם הרופא המטפל ביצוע החיסון בעגלות בהתאם להנחיות.
  2. לוודא משלוח דו"ח החיסונים ע"י הרופא ללשכה הווטרינרית ולשמור עותק.
  3. לאחר כל הפלה יש לשלוח למעבדת המכון את כל הנדרש לבדיקת גורמי הפלה.
  4. לנהל יומן חיסונים ואירועים מסודר.
  5. להודיע לחברת הביטוח (קנט) לא יאוחר מ24 שעות מאבחון המחלה.
  6. לא להשתמש בזבל צאן למיצוק הזבל.

שימו לב !

מגדל שלא ינהג על פי ההנחיות המצוינות מעלה לא יוכל לקבל את הפיצוי המגיע לו בהתאם להסכם שנכתב עם חברת הביטוח.