up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

חברות המאושרות לבנית בריכות מים לחירום ברפתות

להלן המפרט של החברות המאושרות לבנית בריכות מים לחירום ברפתות:

נטפים – מים חיים

Q-water 

נוהל אספקת מים במצבי חירום לחץ כאן– באמצעות חברת פרידנזון