up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

זיהוי מוקדם של מחלות ומניעת התפשטותם בעדר ולאדם באמצעות:

א. התקשרות על בסיס ביקור קבוע של רופא וטרינר מטפל.(ראה פירוט בהמשך “שירות וטרינרי קליני”).

ב. שמירת קשר עם רופא הלשכה הוטרינרית האזורית לנושאים כמו: חיסוני חובה ורשות ,בקרה על מחלות מדבקות (“רשימת מחלות רשומות”) ותנועת בע”ח מתוך ומחוץ למשק.

ג. המגדל חייב להיות מודע לסכנות ממחלות הקשורות לבריאות הציבור (זואונוטיות) .

ד. מומלצת התקשרות עם גופי סמך רפואיים /ממשקיים נוספים כמו,מאל”ה ושה”מ.

ה. חלה חובה על שימוש בתוכנית ניהול עדר בריאותית (ידנית או ממוחשבת) אשר תכלול בתוכה:

    1. זיהוי ורישום המקנה ברמת הפרט – מלידה ועד יציאה מהעדר (כולל שימור ההיסטוריה).

   2. פרוטוקולי עבודה כתובים למניעת מחלות המותאמים למשק, לאזור ולדרישות המדינה (פרוטוקולי טיפול ביונקים, דלקות עטין, חיסוני חובה ורשות, שיגרת חליבה, תחזוקת    מכון וציוד

    3. רישום, תיעוד ומעקב ב יומן רפואי אשר יכללו בו הנושאים הבאים:

        –  רישום מקנה חולה (תאריך, מס זיהוי , תאור התחלואה: ירידה בחלב, חום, דלקת עטין, צליעות).

        –  תוצאות אבחון הגורמים הפתוגנים במקנה החולה (בדם, בחלב, בצואה, בשתן, בנפלים, בניתוחים לאחר המוות).

       –  יומן טיפולים-פירוט הטיפולים שניתנו (תאריך, מס’ מקנה, הסיבה, סוג טיפול, מינון, תדירות וזמן שאריות)-ראה ניספח מס.8.

      –  תיעוד תמותה בעדר או התנהגות בלתי שגרתית.

 

 

 

שווה לקרוא

זיהוי והפרדת מקנה חולה וחלב חריג

זיהוי והפרדת מקנה חולה וחלב חריג

1. יש לזהות ולהפריד מקנה…
קרא עוד
בריאות המקנה

בריאות המקנה

קרא עוד
התקשרות על בסיס קבוע לקבלת “שירותי רופא וטרינרי קליני”

התקשרות על בסיס קבוע לקבלת “שירותי רופא וטרינרי קליני”

באחריות המגדל להעסיק רופא וטרינר…
קרא עוד
דרכים למניעת חדירת מחלות – בריאות המקנה

דרכים למניעת חדירת מחלות – בריאות המקנה

  קניית מקנה חדש תתבצע…
קרא עוד
גודל פונט