up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

ושוב על "יבוש פרות" – סדר פעולות מומלץ

תהליך "יבוש פרות" – סדר פעולות מומלץ

 

כפי שציינתי בעבר פעולת "היבוש" היא אחת מן הפעולות החשובות ביותר שהרפתן מבצע מבחינת בריאות העטין במחזור התחלובה של הפרה. למרות שעסקנו בנושא זה יש לשוב ולשנן אותו וזאת בגלל טעויות שראיתי בביקורי ברפתות. יש לפעול לפי שלבים אלה:

1. אימות ובידוד הפרות המועמדות ליבוש:

יש לברר האם הפרה המועמדת ל"יבוש" היא הפרה הנכונה, בעזרת מספר הכוויה או האוזן, כרטיס הפרה ובעיקר לבדוק את אורך ההריון בימים. טעויות בנושא עלולות לגרום להחדרת "חומרים – מעכבים" למיכל החלב (תקופת יובש קצרה, או "יבוש" פרה חולבת והיו מקרים כאלה).

2. הכנה מקדימה של החומרים המתאימים:

יש להכין חתיכות צמר גפן בכמות מתאימה מושרות באלכוהול 70% (רפואי) בכלי נקי ומחוטא. יש לאחסן את שפופרות היבוש בכלי נקי ולא להשליכן בסביבה. החיטוי בצמר גפן עדיף ומומלץ על השימוש בניירות חיטוי. השימוש בניירות הספוגות בחומר חיטוי לא מומלץ: ריכוז האלכוהול נמוך וישנה התנדפות של החומר. בשנה האחרונה היה לנו מקרה של מגבות חיטוי מזוהמות בחידק פסאודומונס. החדרת חיידק זה לתוך העטין במהלך חיטוי הפטמות גרמה לדלקת עטין חריפה ומוות של 2 פרות תוך 24-48 שעות מהיבוש.

3. חליבת הרבעים:

יש לחלוב בצורה יסודית ומלאה את הרבעים.

4. חיטוי פטמות:

לאחר שהעטין התרוקן מחלב, במידת הצורך יש לשטוף היטב ולייבש מעזרת מגבות נייר פרטנית את הפטמות. לאחר מכן יש לטבול או לרסס את הפטמות עם חומר חיטוי פטמות מאושר, החומר ישהה 30 שניות על גבי הפטמות. הניגוב לאחר מכן יבוצע בעזרת מגבות נייר – פרטניות.

5. חיטוי פי הפטמה:

יבוצע ע"י שפשוף פי הפטמה בצמר הגפן הטבול באלכוהול. כל פטמה תחוטא בחתיכת צמר גפן נפרדת! סדר החיטוי פטמות: רחוקות ראשונות, קרובות אחרונות.

6. החדרת החומר משפופרת היובש:

תבוצע בצורה הפוכה: פטמות קרובות ראשונות, ורחוקות אחרונות. כל זאת על מנת למנוע זיהום חוזר של הפטמות ע"י תנועות היד של המבצע. ההחדרה תהיה לעומק 3-4 מ"מ בלבד. (יעשה תוך שימוש בקצה הקצר של השפורפרת).

7. חטא שוב את הפטמות בחומר החיטוי המקובל.

8. סמן את הפרות המתייבשות בצורה ברורה, ושלח אותן לסככה המתאימה.

עלי לציין שראיתי טעויות רבות בשלב “היבוש”. טעויות בנושא זה עלולות לגרום לנזק עטין. לעיתים רחוקות בלתי הפיך. לכן הייבוש חייב להתבצע ע"י רפתן מנוסה + עוזר בסביבה שקטה ונקיה, ובצורה רגועה. (ולא בזמן החליבה!!).

 

ד"ר שמוליק פרידמן