up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

ועדת צאן

עקרי נושאי המחקר בהם דנה הועדה: פיתוח שיטות ואמצעים לשיפור היצרנות ויעילות היצור, יצור חלב איכותי והתאמתו לדרישות הצרכנים, שיפור בריאות ורווחת הצאן, ופיתוח מסד נתונים ברמה הארצית