up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הגדרות סמכויות ותפקידים של המדען הראשי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר

  • אישור יעדי המחקר של הנהלת הענף, כפי שנקבעים מדי שנה.
  • אישור וחתימה של תוכנית המחקרים השנתית של הקרן.