up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הגדרות סמכויות ותפקידים של הנהלת ענף החלב

  • הרכב: 5 בכירים או נציגיהם שאינם חוקרים ומייצגים את ענף החלב בהיבט המעשי. מומלצים על-ידי המנכ”ל לאישור הדירקטוריון.
  • פירוט חברי הנהלת הענף: מנכ”ל מועצת החלב (יו”ר), נציג מחלבות, נציג משרד החקלאות, נציג מגדלים, נציג תעשיית החלב.
  • מוזמנים: יו”ר קרן המחקר, חשב המועצה, מבקר פנים (בהתאם לצורך).

סמכויות ותפקידים:

  • אישור סופי של יעדי המחקר המועדפים והכללים, לאחר קבלת המלצות לכיווני מחקר מהמנהלת.
  • אישור תקציב הקרן לשנה הקרובה כחלק מתקציב המועצה, שמוגש על ידי מנכ”ל המועצה.
  • אישור המלצת המנכ”ל למינוי חברי המנהלת כולל מנהל הקרן.
  • המלצה על מחקרים דחופים העולים במהלך השנה על פי צורכי הענף ומתקציב ייעודי וקבוע מתקציב הקרן.