up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הגדרות סמכויות ותפקידים של מנהל קרן המחקר

  • מינוי: נבחר על ידי מנכ”ל המועצה.
  • תנאי סף: בעל תואר שלישי במדעי החיים ו/או בחקלאות ו/או בתעשיית החלב ו/או וטרינריה ובעל ניסיון מעשי בענף החלב של לפחות 10 שנים.

תפקיד וסמכויות מנהל קרן המחקר:

  • משמש כיו”ר המנהלת וכמוזמן להנהלת הענף.
  • מנהל את קרן המחקר בעזרת מתאם המחקר וחשב המועצה.
  • ממליץ למנכ”ל המועצה על הרכב המנהלת.
  • מאשר את מינוי היו”ר של כל ועדה מקצועית לאחר קבלת המלצות המנהלת.
  • מבצע מעקב אחר פעילות הועדות המקצועיות והחלטותיהם.
  • מבצע מעקב אחר ביצוע המחקרים, ועמידה ביעדי המחקר בפועל של החוקרים כולל המימון.
  • כפוף ופועל על פי הנחיות הניהוליות של מנכ”ל המועצה.
  • מוזמן לכלל הוועדות המקצועיות.