up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הגדרות סמכויות ותפקידים של מתאם המחקר

 • מינוי: נבחר ע”י מנכ”ל מועצת החלב בתאום עם מנהל הקרן.
 • תנאי סף: בעל תואר שלישי במדעי החיים ו/או בחקלאות ו/או בתעשיית החלב ו/או וטרינריה ובעל ניסיון מעשי בענף החלב של לפחות 10 שנים.

תפקידי מתאם המחקר:

 • כפוף מקצועית למנהל קרן המחקר.
 • איסוף, סיווג, תיעוד וריכוז כלל הצעות המחקר החדשות והנמשכות.
 • העברת הצעות המחקר החדשות והנמשכות ליו”ר הוועדות המקצועיות השונות.
 • אחראי על הפצת ופרסום יעדי המחקר (קול קורא) מדי שנה לכלל המוסדות והארגונים בענף החלב.
 • אחראי על הפצת קול קורא לאיתור מועמדים לוועדות המקצועיות.
 • משתתף כמוזמן בישיבות המנהלת ובוועדות המקצועיות.
 • אחראי על איסוף הדוחות המסכמים של עבודות המחקר, העברתם לרפרנטים לקבלת אישורם ופרסומם באתר המועצה לאחר אישור מנהל הקרן.
 • אחראי על הוצאת קול קורא לקבלת מלגות ,איסוף וסיווג ההמלצות וקו”ח מטעם מבקשי המלגות של הקרן והבאתם לאישור המנהלת.
 • אחראי על הודעה לזוכים על קבלת מלגת/פרסי המועצה ופרסומם באתר המועצה.
 • אחראי על נרמול ציוני הוועדות המקצועיות ושקלולם עם ציוני המנהלת לקבלת ציון סופי.