up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הגדרות סמכויות ותפקידים של חשב המועצה ומבקר פנים

חשב המועצה:

  • אחראי על מימון המחקרים שאושרו על ידי המנהלת בהתאם לתקציב השנתי.
  • אחראי על תחום החוזים (כולל שליחה וחתימה) של מועצת החלב מול המוסדות וגופי המחקר שזכו למימון מקרן המחקר.
  • אחראי על הבקרה התקציבית והתנהלות כספית תקינה, בהתאם למרכיבי תקציבי המחקר שאושרו.
  • במקרים של אי עמידה בתנאי החוזה למימון מחקרי, ידווח מידית למנהל קרן המחקר ולמתאם המחקר לצורך קבלת החלטה בדבר המשך המימון המחקרי.
  • כפוף למנכ”ל המועצה.
  • מוזמן לישיבות הנהלת ענף החלב.

מבקר פנים של המועצה:

  • ביצוע ביקורת אחר פעילות והתנהלות הקרן בהתאם לתוכנית העבודה שאושרה לו על ידי ועדת הביקורת של המועצה ו/או לפי בקשה מיוחדת של הנהלת ענף/הדירקטוריון/ / מנכ”ל המועצה.
  • ביצוע מעקב אחר ניהול תקין של הנהלת ענף החלב, המנהלת, וועדות מקצועיות.
  • מוזמן לישיבות הנהלת הענף בהתאם לצורך. כפוף למנכ”ל המועצה