up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הגדרות סמכויות ותפקידים של מנהל קרן המחקר

  • הרכב: 7-8 חברים המייצגים מקצועית וניהולית את ענף החלב:
  • מועצת החלב- 2 (כולל יו”ר המנהלת -מנהל הקרן)
  • משרד החקלאות- 1
  • מחלבות- 1
  • מגדלים- 1-2
  • אקדמיה 2
  • מוזמנים : מתאם המחקר, חשב המועצה.