up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הגדרות סמכויות ותפקידים של פורום יו"ר ועדות מקצועיות

הרכב: יושבי הראש של כל הועדות המקצועיות.

יו”ר הפורום יבחר בהצבעה של יו”ר הועדות המקצועיות ויועבר לאישור מנהל הקרן.

תפקידי הפורום:

  • גוף מייעץ למנהלת בתחומי המחקר הרב תחומיים העוסקים בענף החלב.
  • מתן המלצות למנהלת על יעדי מחקר החדשים.
  • מתן המלצות למנהלת על פניות יזומות לחוקרים לביצוע מחקרים חדשים או מחקרי המשך בנושאים הנדרשים לענף החלב .
  • מפגשי הועדה יתקיימו ביוזמת יו”ר הועדה או על פי בקשת המנהלת או הנהלת הענף.
  • המפגשים יתקיימו מספר פעמים בשנה ובתאום עם מנהל הקרן ומתאם המחקר.