up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הגדרות סמכויות ותפקידים של הועדה המקצועית

 • הרכב חברי הועדה : 8-11 נציגים (כולל יו”ר הועדה)
 • 3-4 ממוסדות מחקר שונים
 • 1 מחלבות
 • 1 תעשיית החלב
 • 4 נציגי מגדלים/מדריכים/ רופאים הפעילים בתחום המקצועי הנדון.
 • משקיפים המשתתפים בדיוני הועדה: חוקר/מדריך/מגדל /תעשיה- צעירים בעלי ותק בענף של עד 5 שנים.
 • מוזמנים: מתאם מחקר ומנהל הקרן

תהליך הבחירה של חברי הועדה המקצועית:

 • מועמדים לחברי הועדות המקצועיות יתקבלו לאחר הוצאת קול קורא לראשי המוסדות והארגונים לאיוש מחדש של הוועדה המקצועית הרלוונטית. המנהלת תאשר/תדחה הצעת המועמד בהתאם לניסיונו/ה, קו”ח ועיסוקו/ה בתחום המחקרי במהלך השנים ובהתאם לצורכי הקרן.
 • תתאפשר לחבר בוועדה מקצועית להיות חבר בעוד ועדה מקצועית אחת בלבד.
 • תנאי סף: תואר אקדמי בתחום עיסוק הועדה או בעלי ותק של לפחות 5 שנים בנושא המקצועי הנדון ולאחר קבלת אישור המנהלת.
 • לאחר קבלת אישור המנהלת הם יקבלו כתב מינוי מאת מנהל הקרן.

תפקידי הועדה המקצועית:

 • ביצוע שיפוט שלב א’ להערכה מדעית /מקצועית של מחקרים חדשים .
 • הערכה שיפוטית לעבודות נמשכות–בחינת התוצאות ומתן החלטה להמשך/הפסקת המחקר.
 • השיפוט יתבצע רק על ידי חבר ועדה מקצועית הנוכח פיזית בישיבת וועדת השיפוט.
 • הצעת יעדי מחקר חדשים למנהלת ולהנהלת הענף.
 • ישיבת וועדה לשיפוט מחקרים תכלול לפחות 6 חברים (כולל היו”ר).
 • בהעדר הפורום הנדרש ובהתאם להחלטת היו” יתאפשר למשקיפים לשפוט באופן חד פעמי בישיבה זו. יו”ר הועדה יציין זאת בפרוטוקול הישיבה.
 • חברי הועדה יציעו פניה יזומה לחוקרים להמשך מחקרים.
 • הוועדה המקצועית הרלוונטית תדון, תשפוט ותאשר תקציבי “חרום” למחקרים דחופים העולים מהשטח.
 • חבר בוועדה המקצועית אינו רשאי לשפוט מחקר בו הוא חוקר ראשי או שותף או מחקר ממוסד/ארגון בו הוא חבר, ועליו לעזוב את הועדה פיזית בעת הצגת העבודה והדיון בה.

יו”ר הועדה המקצועית:

 • מינוי: ימונה על ידי מנהל הקרן על פי המלצת המנהלת.
 • תנאי סף: תואר שני ומעלה או בעלי ניסיון של 10 שנים בתחומי עיסוק הועדה.

תפקידי יו”ר הועדה המקצועית:

 • אחראי לקביעת מועד התכנסות הועדה לצורך שיפוט עבודות המחקר.
 • אחראי להעברת הצעות המחקר לכלל חברי הועדה לאחר שקיבל אותו ממתאם המחקר.
 • ניהול הישיבה והוצאת פרוטוקול הדיון הכולל הערות חברי הועדה, מדרג ציוני המחקרים והעברתם ליו”ר הקרן ולמתאם המחקר.
 • מוזמן לישיבת המנהלת ובה יציג וינמק את המלצות הועדה שהוא עומד בראשה ללא חשיפת הציון שניתן בוועדה.
 • יהיה חבר בפורום יו”ר הועדות המקצועיות.

מומלץ כי יו”ר הועדה ידאג לכינוס הועדה המקצועית לעיתים מזומנות כדי לדון בנושאים מקצועיים החשובים לענף החלב.