up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

ועדת פוריות ופיסיולוגיה

עקרי נושאי המחקר בהם דנה הועדה: שיפור פוריות של הזכר והנקבה, הקשר בין תחלואה ופוריות ,פיתוח אמצעים ממשקיים להתמודדות מול עקה הפוגעת בפוריות וכן שימוש בגנטיקה ככלי עזר למבחני פרים ואיתור גנים נושאי מוטציות.