up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

ועדת ממשק וטיפוח

עקרי נושאי המחקרים בהם דנה הועדה: התאמת תנאי האחזקה, היצור ופינוי שפכים והזבל לדרישות איכות הסביבה, קידום ופיתוח רפת "ירוקה", עידוד מחקר ופיתוח של טכנולוגיות מתקדמות לשימוש ברפתות ובדירים, טיפוח מקומי בר תחרות לקווי הטיפוח בעולם והתאמתו לצרכי הארץ .