up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

ועדת כלכלה חקלאית*

עקרי נושאי המחקר בהם תדון הועדה: ניהול סיכונים בענף החלב, אופטימיזציה של ייצור החלב, ניתוח כלכלי של אסטרטגיות בייצור חלב, אפיון הרפתות היעילות –יתרון לגודל כן או לא, ניתוח כלכלי של ההון האנושי ברפת ובענף, ניתוח כלכלי של ההשפעות החיוביות והשליליות של הרפת על הסביבה והחברה.