up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

ועדת הזנה ומספוא

עקרי נושאי המחקרים בהם דנה הועדה: שיפור ופיתוח שיטות ממשקיות ותזונתיות לנצילות מיטבית של המזון באמצעות הזנה מדייקת, טיפוח של גידולי מספוא חסכניים במים, שילוב של מוצרי לוואי תעשייתיים כתחליף למזונות גסים ומרוכזים ולצמצם את עלויות המזון לבע"ח המהווים מרכיב עקרי בהוצאות היצור.