up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

ועדת איכות החלב ובריאות העטין

עקרי נושאי המחקרים בהם דנה הועדה: פיתוח אמצעי זיהוי, אבחון ומניעה של גורמים פתוגניים ומזהמים אחרים בחלב, הגברת איכות ובטיחות החלב כמזון בסיסי, קידום השימוש בחומרים "ירוקים ", הפחתה בשימוש באנטיביוטיקה תוך דאגה לרווחת בע"ח, לאיכות הסביבה ולבריאות הצרכנים.