up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

התקשרות על בסיס קבוע לקבלת "שירותי רופא וטרינרי קליני"

באחריות המגדל להעסיק רופא וטרינר קליני ולהזמינו לטיפול וטרינרי בכל מיקרה חריג מעבר לביקור השגרתי החודשי.

הגדרת המקרים החריגים המחייבים ביקור רופא במשק:

  1. כל חשד למחלה הדורשת מעורבות רופא.
  2. כל חשד לסבל או כאב של חיה ברפת או בדיר.
  3. כל חשד לפגיעה באיכות החלב או בבריאות הציבור.
  4. כל אירוע של תמותה בלתי רגילה או התנהגות חריגה מהמקובל.
  5. כל תחלואה או התבטאות קלינית יוצאת דופן מהמקובל ו/או אינה מוכרת במשק.