up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

התפרצות הקורונה וענף החלב בעולם

 

מגיפת הקורונה היא מגיפה עולמית משפיעה על תעשיית החלב בכל העולם.

ייצור החלב, עיבודו ושיווקו נמשך בכל העולם. ההתייחסות לחלב כמוצר חיוני שיש חשיבות לשמירת רצף האספקה, משותפת לכל המדינות.

יחד עם זאת במדינות רבות נרשמים קשיים, בחלקם קשיים לוגיסטיים הנובעים מהשבתת וצמצום פעילויות בגלל מדיניות סגרים וחלקם הקטנת ביקושים.

בארה"ב ובאיחוד האירופי מדווחים על ירידה בצריכה בעיקר מהסיבות הבאות:

  • ירידה דרסטית בביקושים של שוק ההסעדה, ארה"ב לדוגמא למעלה מ-20% מייצור הגבינות הצהובות מיועד לפיצריות ורשתות מזון מהיר.
  • סגירת בתי הספר והאוניברסיטאות, במדינות רבות מופעלות במוסדות אלו תכניות הזנה כגון SCHOOL MILK, המושכות כמויות חלב גדולות.
  • הימנעות הצרכנים מוצרי חלב לא ארוזים (מעדניות, מחלבות בוטיק  וכד').

הירידה בביקושים מביאה לתופעות שבהם החלב לא מפונה מהרפתות, בפלורידה ובמדינות אחרות בארה"ב מדווחים על שפיכות חלב בהיקפים גדולים, חקלאים מקבלים יעוץ כיצד להשתמש בחלב להגמעת עגלות ואף לדישון הקרקע.

הן באיחוד האירופאי והן בארצות הברית יוצאים עם תכניות לתמרוץ כלכלי של יצרני החלב לצמצם את ייצור החלב, כמו כן המדינות מכינות תקציבי עתק כדי לסייע לחקלאים לצלוח את המשבר.

יחד עם עודפי הייצור נרשמים אירועים של מחסור מוצרי חלב על המדפים הדבר נובע מתופעות של אגירה והסטה מצריכה בחוץ לצריכה בבית.

ככל שענפי החלב מאורגנים ומתוכננים הרי שתופעות של עודף עד כדי שפיכה מחד גיסא וחוסר על המדפים מאידך גיסא נדירים יותר.

בשוק הסחורות העולמי ובעיקר בארה"ב נרשמת ירידת מחירים הן בתחום חומרי הגלם החלביים – אבקות חלב, חמאה וגבינות קשות והן במחירי הגרעינים והכוספאות למספוא.