up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

השפעת טיפול אנטיביוטי תוך עטיני לפני ההמלטה על בריאות העטין, יצור חלב ומדדי פוריות בעגלות חלב

השפעת טיפול אנטיביוטי תוך עטיני לפני ההמלטה על בריאות העטין, יצור חלב ומדדי פוריות בעגלות חלב

מתוך J. Dairy Sci. Vol. 89 pp. 2098-2098

561 עגלות לפני המלטה מתוך 9 עדרים בארה"ב ועדר אחד בקנדה שימשו כאוכלוסיית המחקר. השערת המחקר היתה שמתן טיפול תוך עטיני יביא להחלמה של נגיעות קיימת בעטין ומכאן גם יגרום לעליה ביצור החלב, ירידה בסת"ס וכן שיפור במדדי הפוריות.

10-21 יום לפני ההמלטה הצפויה נלקחה דגימת חלב מהעטינים של עגלות אלו. חלק מהעגלות קבלו בעקבות זאת טיפול תוך עטיני בשפופרת אנטיביוטית המכילה צפרין (צפלוספורינים) בעוד שחלק אחר לא קיבל טיפול כל שהוא ושימש כקבוצת הביקורת למחקר.

תוצאות

34% מהרבעים נמצאו נגועים בפתוגן תוך עטיני.

63.4% מהמבכירות נמצאו נגועות בלפחות רבע אחד מהעטין.

הגורמים העיקרים שאובחנו היו מקרוקוקים (75%), סטאפ. אוראוס, סטרפטוקוקים סביבתיים וא. קולי (24.5%).

לטיפול התוך עטיני היתה השפעה על שיעורי החלמה. יעילות הטיפול היתה ב 59.5% ומכאן הירידה בשיעורי המבכירות הנגועות ב 51.9%.

שעורי החלמה בקבוצת הביקורת (החלמה ספונטנית) היו 31.7%.

לא נמצא השפעה על יצור החלב, רמת הסת"ס ומדדי הפוריות ב 200 יום הראשונים לאחר ההמלטה.

מסקנת החוקרים

החלטה למתן טיפול תוך עטיני לעגלות יש לה ערך ככלי להורדת שיעורי הנגיעות בעטין ולא כשיטת עבודה אשר שמה לה כיעד לעלות באמצעות טיפולים אלו את רמת יצור החלב בקבוצת המבכירות.

שמוליק פרידמן