up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

השלמת נתונים לצורך תשלום בגין חלב בימים בהם לא נאספו נתוני רכיבים ואיכות

לאור מתקפת הסייבר על מחשבי המ"ב חסרים נתונים של המעבדה המרכזית לגבי מספר משלוחים בסוף חודש אפריל.

לאחר התייעצויות עם גורמי מקצוע במועצה ובהתאחדות סוכם כי במקום הנתונים החסרים של חלבון, שומן וסת"ס (ספירת תאים סומטיים) ישתמשו המחלבות לגבי כל יצרן בנתונים הממוצעים ליצרן של השבוע שקדם לאירוע הסייבר או בנתונים הממוצעים של ארבעת המשלוחים האחרונים שקדמו לאירוע במקרה שבשבוע היו פחות מארבעה משלוחים. מדובר בממוצע חשבוני רגיל משוקלל בכמויות החלב ששיווק היצרן.

לגבי נתוני סח"כ (ספירה כללית של חיידקים), יש להשתמש עבור כל יצרן בממוצע של שלושת הבדיקות האקראיות האחרונות המתועדות במערכת.

אני מקווים שהמערכות יחזרו לעבודה רציפה בהקדם, במידה ויחסרו נתונים למשלוחים בתחילת החודש הם יושלמו באופן דומה.

 

בברכה,

איציק שניידר

מנכ"ל מועצת החלב