up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הקצאת מכסות חלב בקר חדשות – עדכון

הקצאת מכסות חלב בקר חדשות – עדכון בעקבות פרסום נוהל הקצאת מכסות חדשות לחלב בקר בתאריך 19 במאי, עודכנו הקבצים הנלווים של נספח ב' בהתאם להחלטת ממשלה 1060 (מפת ישובים משפחתיים באזור עדיפות א').נכללו ישובי שומרון וסביבות ירושלים.ניתן להגיש בקשות למחוזות עד ל 19 ביוני.יש לוודא כי הבקשות כוללות את כל המסמכים. ביום ו' תפורסם הודעה על כך בקו למושב ובעיתון בשפה הערבית. ניתן להגיע לפרסום מאתר המשרד:http://www.moag.gov.il קישור ישיר לפרסום